ជម្រើស LibreOffice Math

កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​បោះពុម្ព និង​​ជម្រើស​បោះពុម្ព​សម្រាប់​ឯកសារ​រូបមន្ត​ថ្មី ។ ជម្រើស​ទាំង​នេះ​អនុវត្ត​ នៅពេល​អ្នក​បោះពុម្ព​រូបមន្ត​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី LibreOffice Math ។ អ្នក​ក៏​អាច​ហៅ​ប្រអប់​ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង ជម្រើស នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ បោះពុម្ព ។ ការ​កំណត់ ដែល​អ្នក​កំណត់នៅ​ក្នុង នឹង​ក្លាយ​ជា​ការ​កំណត់ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ ដែល​ការ​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​បោះពុម្ព​ត្រឹមត្រូវ​តែ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ប៉ុណ្ណោះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.


ជម្រើស

ដាក់​ការ​កំណត់​ថា​រូបមន្ត​នឹង​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទាំងអស់។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!