ជម្រើស LibreOffice Draw

កំណត់​ការ​កំណត់​សាកល​សម្រាប់​ឯកសារ​គំនូរ រួម​ទាំង​មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ មាត្រដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ ការ​តម្រឹម​ក្រឡា​ចត្រង្គ និង មាតិកា​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព​តាម​លំនាំដើម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


ទូទៅ

កំណត់​ជម្រើស​ទូទៅ​សម្រាប់​ឯកសារ​គំនូរ និង​បទ​បង្ហាញ។

មើល

បញ្ជាក់​របៀប​បង្ហាញ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។ ដោយ​ជ្រើស​ការ​បង្ហាញ​ឆ្លាស់ អ្នក​អាច​បង្កើន​ល្បឿន​ការ​បង្ហាញ​អេក្រង់ នៅ​ពេល​កែសម្រួល​បទ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក។

ក្រឡា​ចត្រង្គ

Defines the grid settings for creating and moving objects.

បោះពុម្ព

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​បោះពុម្ព​ជាមួយ​ឯកសារ​គំនូរ ឬ​បង្ហាញ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!