មើល

បញ្ជាក់​របៀប​បង្ហាញ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។ ដោយ​ជ្រើស​ការ​បង្ហាញ​ឆ្លាស់ អ្នក​អាច​បង្កើន​ល្បឿន​ការ​បង្ហាញ​អេក្រង់ នៅ​ពេល​កែសម្រួល​បទ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក។

Impress View Options Dialog

បង្ហាញ

បន្ទាត់​មើល​ឃើញ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​បន្ទាត់​នៅ​កំពូល​ខាងឆ្វេង​នៃ​ផ្ទៃ​ការងារ​ដែរ​ឬទេ។

គ្មាន​ជំនួយ​ខណៈ​ពេលផ្លាស់ទី

Specifies whether to display guides when moving an object.

LibreOffice creates dotted guides that extend beyond the box containing the selected object and which cover the entire work area, helping you position the object.

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​តាម​រយៈ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​ក្នុង​របារ ជម្រើស បើ​ឯកសារ​ការ​បង្ហាញ​មួយ ឬ គំនូរ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បើក ។

ចំណុច​ត្រួតត្រា​ទាំងអស់ ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ Bézier

Displays the control points of all Bézier points if you have previously selected a Bézier curve. If the All control points in Bézier editor option is not marked, only the control points of the selected Bézier points will be visible.

វណ្ឌវង្ក​នៃ​វត្ថុ​នីមួយៗ

LibreOffice បង្ហាញ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​របស់​វត្ថុ​នីមួយៗ នៅ​ពេល​ផ្លាស់ទី។ ជម្រើស វណ្ឌវង្ក​របស់​វត្ថុ​នីមួយៗ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ឃើញ​ថា​តើ​វត្ថុ​មួយ​ប្រឆាំង​គ្នា​ជាមួយ​វត្ថុ​ផ្សេងទៀត​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​គោលដៅ​ដែរ​ឬទេ។ បើ​អ្នក​មិន​ធីក​ជម្រើស វណ្ឌវង្ក​របស់​ធាតុ​នីមួយៗ ទេ LibreOffice នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញ​តែ​វណ្ឌវង្ក​ការ៉េ​ដែល​រួមបញ្ចូល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់​ប៉ុណ្ណោះ។

Please support us!