ជម្រើស LibreOffice Impress

កំណត់​ការ​កំណត់​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ឯកសារ​ការ​បង្ហាញ​ដែល​បង្កើត​ថ្មី ដូចជា មាតិកា​ដើម្បី​បង្ហាញ ឯកតា​រង្វាស់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ និង​ពី​របៀប​ដែល​ការ​លៃ​តម្រូវ​ក្រឡា​ចត្រង្គ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


ទូទៅ

កំណត់​ជម្រើស​ទូទៅ​សម្រាប់​ឯកសារ​គំនូរ និង​បទ​បង្ហាញ។

មើល

បញ្ជាក់​របៀប​បង្ហាញ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន។ ដោយ​ជ្រើស​ការ​បង្ហាញ​ឆ្លាស់ អ្នក​អាច​បង្កើន​ល្បឿន​ការ​បង្ហាញ​អេក្រង់ នៅ​ពេល​កែសម្រួល​បទ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក។

ក្រឡា​ចត្រង្គ

Defines the grid settings for creating and moving objects.

បោះពុម្ព

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​បោះពុម្ព​ជាមួយ​ឯកសារ​គំនូរ ឬ​បង្ហាញ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!