ពណ៌​លំនាំ​ដើម

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​សម្រាប់​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ថ្មី។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.


សៀវភៅ​បញ្ជី​ថ្មី

អ្នក​អាច​កំណត់​លេខ​សន្លឹក​កិច្ចការ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ថ្មី និង​ឈ្មោះ​បុព្វបទ​សម្រាប់​សន្លឹក​កិច្ចការ​ថ្មី។

Please support us!