ពុម្ពអក្សរ

កំណត់​ជម្រើស​វាក្យសម្ពន្ធ​រូបមន្ត​សម្រាប់ LibreOffice Calc ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Formula.


ជម្រើស​រូបមន្ត

វាក្យសម្ពន្ធ​រូបមន្ត

មាន​ជម្រើស​បី ចូរ​មើល​វា​ដោយ​ឧទាហរណ៍។ នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​ធម្មតា មាន​សន្លឹក​កិច្ចការ​ពីរ​គឺ៖ សន្លឹក១ និង​សន្លឹក២។ នៅ​ក្នុង​ក្រឡា A1 នៃ​សន្លឹក១ មាន​សេចក្ដីយោង​ទៅ​ក្រឡា C4 នៃ​សន្លឹក២។

ប្រើ​ឈ្មោះ​អនុគមន៍​ភាសា​អង់គ្លេស

នៅ​ក្នុង​ឈ្មោះ​អនុគមន៍ LibreOffice Calc គឺ​អាច​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ។ តាម​លំនាំដើម ប្រអប់​ធីក​គឺ​បិទ មានន័យ​ថា​វា​ប្រើ​ឈ្មោះ​អនុគមន៍​ដែល​បាន​បកប្រែ។ ការ​ធីក​ប្រអប់​នេះ​គឺ​វា​នឹង​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​អនុគមន៍​ដែល​បាន​បកប្រែ​ទៅជា​ឈ្មោះ​ភាសា​អង់គ្លេស។ ការ​ប្ដូរ​នេះ​គឺ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ផ្នែក​ដូច​ខាងក្រោម៖ ការ​បញ្ចូល និង​ការ​បង្ហាញ​រូបមន្ត, អ្នកជំនួយការ​អនុគមន៍ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​រូបមន្ត។ អ្នក​ក៏​អាច​ដោះ​ធីក​វា​ដើម្បី​ត្រឡប់​ទៅ​ឈ្មោះ​អនុគមន៍​ដែល​បាន​បកប្រែ​វិញ​ផង​ដែរ។

បន្ទាត់​​​ខណ្ឌ​ចែក​

ក្រុម​ជម្រើស​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​សញ្ញា​បំបែក​នៅ​ក្នុង​កន្សោម​រូបមន្ត​របស់​អ្នក។ វា​គឺ​មក​ជាមួយ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ចង់​បំបែក​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​អនុគមន៍​របស់​អ្នក​ដោយ​សញ្ញា​ក្បៀស (,) ជំនួស​ឲ្យ​សញ្ញា​ចុច​ក្បៀស (;) ។

ឧទាហរណ៍៖ ជំនួស​ឲ្យ =SUM(A1;B1;C1) អ្នក​អាច​វាយ =SUM(A1,B1,C1)

ដូចគ្នា​ដែរ, អ្នក​អាច​ប្ដូរ​សញ្ញា​បំបែក​ជួរឈរ និង​ជួរដេក​សម្រាប់​នៅ​ក្នុង​តួ​អារេ។ កាល​ពីមុន, នៅ​ក្នុង​តួ​អារេ​ប្រើ​សញ្ញា (;) ជា​សញ្ញា​បំបែក និង​សញ្ញា (|) ជា​សញ្ញា​បំបែក​ជួរដេក ដូច្នេះ​កន្សោម នៅ​ក្នុង​តួ​អារេ​ដែល​មាន​រាង​ដូចនេះ​គឺ​សម្រាប់​អារេ​ម៉ាទ្រីស 5 x 2 ៖

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

ការ​ប្ដូរ​សញ្ញា​បំបែក​​ជួរឈរ​ទៅ​សញ្ញា​ក្បៀស (,) ហើយ​សញ្ញា​បំបែក​ជួរដេក​ទៅ​សញ្ញា (;), កន្សោម​ដូចគ្នា​នឹង​មាន​រាង​ដូចនេះ៖

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Recalculation on File Load

Recalculating formulas can take significant time while loading very large files.

Excel 2007 and newer:

Loading a large spreadsheet file can take a long time. If you don't need to update your large spreadsheet data immediately, you can postpone the recalculation at a better time. LibreOffice allows you to defer recalculation of Excel 2007 (and above) spreadsheets to speedup loading time.

ODF Spreadsheet (not saved by LibreOffice):

Recent versions of LibreOffice caches spreadsheet formula results into its ODF file. This feature helps LibreOffice to recalculate a large ODF spreadsheet saved by LibreOffice faster.

For ODF spreadsheets saved by other programs, where such cached formula results may not exist, recalculation can be deferred to speedup file loading as with Excel 2007 files.

For the entries above the following choices are possible:

tip

LibreOffice saved ODF spreadsheets will honor Never recalculate and Always recalculate options.


Please support us!