មើល

កំណត់​ជម្រើស​ឆបគ្នា​សម្រាប់ LibreOffice Calc ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Compatibility.


ការ​ចង​គ្រាប់ចុច

តារាង​ខាងក្រោម​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ការ​ចង​គ្រាប់ចុច​សម្រាប់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ចង​គ្រាប់ចុច​ពីរ (លំនាំដើម និង OpenOffice.org ចាស់ៗ)៖

ការ​ចង​គ្រាប់ចុច

លំនាំដើម

OpenOffice.org ចាស់

លុប​ថយក្រោយ

លុប​មាតិកា

លុប

លុប

លុប

លុប​មាតិកា

+D

បំពេញ

ជ្រើស​ទិន្នន័យ

+ព្រួញ​ចុះក្រោម

ជ្រើស​ទិន្នន័យ

បង្កើន​កម្ពស់​ជួរដេក


ដែល​សកម្មភាព​គឺ៖

Please support us!