បោះពុម្ព

កំណត់​ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

- LibreOffice Calc - បោះពុម្ព កំណត់​ ការកំណត់​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី​ទាំងអស់ ។ ដើម្បី​កំណត់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​តែ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ជ្រើស ឯកសារ - បោះពុម្ពបន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង ជម្រើស

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice Calc - Print.


ទំព័រ

Always apply manual breaks

Setting this option gives manual row breaks precedence over automatic page breaks done using the Reduce/enlarge printout scaling mode.

មិន​បោះពុម្ព​ទំព័រ​ទទេ

បញ្ជាក់​ថា​ទំព័រ​ទទេ​ដែល​គ្មាន​មាតិកា​ក្រឡា ឬ​វត្ថុ​គំនូរ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ឡើយ។ គុណ​លក្ខណៈ​ក្រឡា​ដូចជា​ស៊ុម ឬ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​មិន​ត្រូវ​បាន​គិត​ថា​ជា​មាតិកា​ទេ។ ទំព័រ​ទទេ​មិន​បាន​រាប់​ចូល​ក្នុង​លេខរៀង​ទំព័រ​ទេ។

សន្លឹក

បោះពុម្ព​តែ​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស

បញ្ជាក់​ថា​មានតែ​មាតិកា​ចេញពី​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព ទោះបី​អ្នក​បញ្ជាក់​ជួរ​គ្របដណ្ដប់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ឯកសារ - បោះពុម្ព ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ទ្រង់ទ្រាយ - ជួរ​បោះពុម្ព ក៏​ដោយ។ មាតិកា​ចេញពី​សន្លឹក​ដែល​មិន​បាន​ជ្រើស នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ឡើយ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To select multiple sheets, click on the sheet names on the bottom margin of the workspace while keeping the key pressed.


Please support us!