ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

ប្រអប់ ផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ជាក់​ជម្រើស​ពី​មុន​សម្រាប់​រំលេច​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​បាន​កត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

To record changes to your work, choose Edit - Track Changes - Record.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.


រ​កំណត់​ពណ៌​សម្រាប់​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ

កំណត់​ពណ៌​សម្រាប់​ភាព​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​បាន​កត់ត្រា ។ បើ​អ្នក​ជ្រើស​ធាតុ "ដោយ​អ្នក​និពន្ធ", LibreOffice នឹង​កំណត់​ពណ៌​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ អាស្រ័យ​តាម​អ្នក​និពន្ធ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ ។

​ភាព​​ផ្លាស់ប្តូរ

បញ្ជាក់​ពណ៌​សម្រាប់​មាតិកា​ក្រឡា។

រ​លុប

បញ្ជាក់​ពណ៌​ដើម្បី​រំលេច​ការ​លុប​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

រ​បញ្ចូល

បញ្ជាក់​ពណ៌​ដើម្បី​រំលេច​ការ​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

ធាតុ​ដែល​បាន​ផ្លាស់ទី

បញ្ជាក់​ពណ៌​ដើម្បី​រំលេច​មាតិកា​ក្រឡា​ដែល​បាន​ផ្លាស់ទី។

Please support us!