ចម្លង​​បញ្ជី

អនុញ្ញាត​អ្នក​ឲ្យ​ចម្លង​ក្រឡា​ដែល​បាន​សម្គាល់​ទៅ​បញ្ជី​តម្រៀប ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


បញ្ជី​ពី

ជ្រើស​រវាង​ជម្រើ ជួរ​ដេក និង ជួរ​ឈរ ។ ក្រឡា​ដែល​គ្មាន​អត្ថបទ​នឹង​មិន​ត្រូវ​អើពើ​ទេ​ពេល​កំពុង​ចម្លង ។

ជួរ​ដេក

ជ្រើស​ជម្រើស ជួរ​ដេក ដើម្បី​សង្ខេង​មាតិកា​នៃ​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី ។

ជួរ​ឈរ

ជ្រើស​ជម្រើស ជួរ​ឈរ ដើម្បី​សង្ខេប​មាតិកា​នៃ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី ។

Please support us!