ក្រឡា​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក។ ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​កំណត់​ទីតាំង​ជាក់លាក់​នៃ​វត្ថុ​របស់​អ្នក។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​នៅ​ក្នុង​តួ​បាន​ផង​ដែរ ដោយ​ប្រើ​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់ "ម៉ាញេទិច" ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Grid.


ក្រឡា​​ចត្រង្គ

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ក្រឡា​​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី​ស៊ុម ធាតុ​គំនូរ វត្ថុ​បញ្ជា​តែ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​យ៉ាងណា។ ដើម្បី​ប្ដូរ​ស្ថានភាព​ស្ថានភាព​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់​សម្រាប់​សកម្មភាព​បច្ចុប្បន្ន សូម​អូស​វត្ថុ​ដោយ​សង្កត់​គ្រាប់ចុច ឲ្យ​ជាប់។

មើលឃើញ​ក្រឡាចត្រង្គ

Specifies whether to display the grid.

គុណភាព​បង្ហាញ

ផ្ដេក

បញ្ជាក់​ឯកតា​រង្វាស់​សម្រាប់​គម្លាត​រវាង​ទីតាំង​ក្រឡាចត្រង្គ​នៅ​លើ​អ័ក្ស X ។

បញ្ឈរ

កំណត់​គម្លាត​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ក្នុង​ឯកតា​រង្វាស់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​លើ​អ័ក្ស Y ។

ផ្នែក​រង

ផ្ដេក

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ចំណុច​កណ្ដាល​រវាង​ចំណុច​ក្រឡា​ចត្រង្គ​​នៅ​លើ​អ័ក្ស X ។

បញ្ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ចន្លោះ​​ចំណុច​កណ្ដាល​រវាង​ចំណុច​ក្រឡា​ចត្រង្គ​នៅ​លើ​អ័ក្ស​ Y

ធ្វើ​សមកាលកម្ម​អ័ក្ស

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ស៊ីមេទ្រី ឬ​យ៉ាងណា។ គុណភាព​បង្ហាញ និង​ផ្នែក​រង​សម្រាប់​អ័ក្ស X និង Y គឺ​នៅ​ដូចគ្នា។

កំណត់ពណ៌​ក្រឡាចត្រង្គ​នៅ​លើ - LibreOffice - រូបរាង

Please support us!