ជម្រើស LibreOffice Writer/Web

កំណត់​ការ​កំណត់​​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ឯកសារ LibreOffice ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


មើល

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​និង​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ធាតុ​វីនដូ​ផង​ដែរ ។

ជំនួយ​ទ្រង់ទ្រាយ

នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ និង HTML របស់ LibreOffice កំណត់​ការ​បង្ហាញ​សម្រាប់​តួអក្សរ​ជាក់លាក់ និង​សម្រាប់​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់។

ក្រឡា​ចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក។ ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​កំណត់​ទីតាំង​ជាក់លាក់​នៃ​វត្ថុ​របស់​អ្នក។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ក្រឡាចត្រង្គ​នេះ​នៅ​ក្នុង​តួ​បាន​ផង​ដែរ ដោយ​ប្រើ​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់ "ម៉ាញេទិច" ។

បោះពុម្ព

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​បោះពុម្ព​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ឬ HTML ។

តារាង

កំណត់​គុណ​លក្ខណៈ​តារាង​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!