ភាព​ឆប​គ្នា

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​ឆបគ្នា​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ។ ជម្រើស​នេះ​ជួយ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ LibreOffice នៅ​ពេល​នាំចូល​ឯកសារ Microsoft Word ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

ការ​កំណត់​មួយ​ចំនួន​​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ទី​នេះ មាន​សុពលភាព​សម្រាប់​តែ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ប៉ុណ្ណោះ និង​ត្រូវ​តែ​កំណត់​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​សម្រាប់​ឯកសារ​នីមួយៗ ។


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at tops of pages

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ឈប់​ថេប OpenOffice.org 1.1

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​កំណែ Writer បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក កា​រ​គ្រប់គ្រង​ការ​ឈប់​ថេប​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​តាមលំនាំដើម ។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​កំណែ Writer មុន​ StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ឈប់​ថេប​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

កុំ​បន្ថែម​ការ​នាំ​មុខ (ចន្លោះ​បន្ថែម) ចន្លោះ​បន្ទាត់​អត្ថបទ

បញ្ជាក់​​ថា​គម្លាត​បន្ថែម រវាង​ជួរ​អត្ថបទ​មិន​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទេ ទោះ​បី​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​ប្រើ​មាន​គុណ​លក្ខណៈ​គម្លាត​បន្ថែម​ក៏​ដោយ ។

នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​កំណែ Writer របស់​អ្នកបច្ចុប្បន្ន ការ​នាំមុខ​បន្ថែម​ត្រូវ​បានប្រើ​តាម​លំនាំដើម ។នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​កំណែ Writer មុន StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 កា​រនាំមុខ​បន្ថែម​មិន​ត្រូវ​បានប្រើ​ទេ ។

ប្រើ​គម្លាត​បន្ទាត់ OpenOffice.org 1.1

បើ​ជម្រើស​បិទ ដំណើរ​ការ​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជួរ​អត្ថបទ ជាមួយ​គម្លាត​ជួរ​សមាមាត្រ នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។ បើ​ជម្រើស​បិទ វិធីសាស្ត្រ​មុន​នៃ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជួរ​អត្ថបទ ជាមួយ​គម្លាត​ជួរ​សមាមាត្រ នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្កើត​កំណែ Writer បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក និងឯកសារ Microsoft Word របស់​កំណែ​បច្ចុប្បន្ន ដំណើរការ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​កំណែ​មុន StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 ដំណើរការ​មុន​ត្រូវ​បានប្រើ ។

បន្ថែម​កថាខណ្ឌ​ និង ចន្លោះ​តារាង​នៅ​បាត​​ក្រឡា​តារាង​​

បញ្ជាក់​ថា​គម្លាត​ខាង​ក្រោម​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​កថាខណ្ឌ​មួយ ទោះ​បី​នៅ​ពេល​វា​ជា​កថាខណ្ឌ​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​ក្រឡា​តារាង​ក៏​ដោយ ។

ប្រសិនបើ​បិទ​ជម្រើស​ ក្រឡា​តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូច​នៅ​ក្នុង​កំណែ Writer មុន StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 ។ ប្រសិនបើ​បើក​ជម្រើស វិធីសាស្ត្រ​ជំនួស​នៃ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត។ ជម្រើស​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ឯកសារ​ថ្មី​ដែល​បាន​បង្កើត​​ដោយ LibreOffice និង​សម្រាប់​ឯកសារ​ដែល​បាន​នាំចូល​ពី​​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft Word ។

ប្រើ​ការ​កំណត់​ទីតាំង​វត្ថុ OpenOffice.org 1.1

បញ្ជាក់​​របៀប​គណនា​ទីតាំង​នៃ​វត្ថុ​អណ្តែត ដែល​បាន​បោះ​យុថ្កា​ទៅ​តួ​អក្សរ ឬ កថាខណ្ឌ​មួយ ដោយ​គោរព​តាម​គម្លាត​ខាង​លើ និង ខាង​ក្រោម​នៃ​កថាខណ្ឌ ។

ប្រសិនបើ​បើក​ជម្រើស វត្ថុ​អណ្ដែត​ត្រូ​វបាន​កំណត់​ទីតាំង​ជា​កំណែ Writer មុន StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 ។ ប្រសិនបើ​បិទ​ជម្រើស វត្ថុ​អណ្ដែត​ត្រូ​វបានកំណត់​ទីតាំង​ ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ជំនួស​ដែល​ដូច​គ្នា​នឹង​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​បាន​ប្រើ​ដោយ Microsoft Word ។

នឹង​កំណត់​ជម្រើស​ទៅ​បិទ​សម្រាប់​ឯកសារ​ថ្មី។ សម្រាប់​ឯកសារ Writer ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ OpenOffice.org 2.0 ឬ​ចាស់​ជាង ជម្រើស​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បើក។

ប្រើ​ការ​រុំ​អត្ថបទ​ StarOffice 6.0/7 ជុំវិញ​វត្ថុ

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

នៅ​ក្នុង​កំណែ Writer មុន StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 ការ​ផ្ទុយគ្នា​គឺ​ត្រឹមត្រូវ ។

ប្រសិន​បើ​បិទ​ជម្រើស ដែល​ជា​ការ​កំណត់​លំនាំដើម ការ​រុំ​អត្ថបទ​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​បានអនុវត្ត ។ ប្រសិនបើបើក​ជម្រើស កា​ររុំ​អត្ថបទ​មុន​នឹង​ត្រូវ​បានអនុវត្ត ។

ពិចារណា​រចនាប័ទ្ម​រុំ​​ពេល​កំនត់​ទីតាំង​វត្ថុ

បញ្ជាក់​វិធី​ដែល​ដំណើរការ​ស្មុគស្មាញ​នៃ​ការ​កំណត់​ទីតាំង​វត្ថុអណ្ដែត​ដែល​ត្រូវ​បានបោះយុថ្កា​ទៅ​តួអក្សរ ឬ​កថាខណ្ឌ​គួរ​ដំណើរការ​ ។ នៅ​ក្នុងកំណែ​របស់ Writer មុន StarOffice 8 ឬ OpenOffice.org 2.0 ដំណើរការ​ច្រំដែល​ត្រូ​វបាន​ប្រើ ខណៈពេល​ដែល​​នៅ​ក្នុង​កំណែ​បច្ចុប្បន្ន​ដំណើរការ​មិនស្មុគស្មាញ​ត្រូ​វបានប្រើ ដែល​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​ដំណើរការ​ដដែលនៅ​ក្នុង Microsoft Word ។

ប្រសិនបើ​បិទ​ជម្រើស​ ដំណើរការច្រំដែល​របស់ LibreOffice នៃ​ការ​កំណត់​ទីតាំង​វត្ថុ​ត្រូ​វបានប្រើ ។ ប្រសិនបើ​បើក​ជម្រើស ដំណើរការ​ត្រង់​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រាកដ​ថា​ឆបគ្នា​ជា​មួយ​ឯកសារ Microsoft Word ។

ពាក្យ​ពង្រីក​ដាក់​ដកឃ្លា​នៅលើ​បន្ទាត់​ដែល​មាន​ការ​បំបែក​បន្ទាត់​ដោយ​ដៃ​​នៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ដែលបាន​តម្រឹម ។

បើ​បាន​ធីក Writer នឹង​បន្ថែម​ដកឃ្លា​រវាង​ពាក្យ នៅក្នុង​បន្ទាត់​ដែល​បញ្ចប់ ដោយ ប្ដូរ​(Shift)+បញ្ចូល នៅក្នុង​កថាខណ្ឌ​ដែលបាន​តម្រឹម ។ បើ​មិនបាន​ធីក ដកឃ្លា​រវាង​ពាក្យ នឹង​មិនអាច​ពង្រីក​ដើម្បី​តម្រឹមបន្ទាត់​បានទេ ។

ការ​កំណត់​នេះ​គឺ​បើក​ជា​លំនាំដើមសម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ .odt ។ វា​នឹង​ត្រូវបាន​រក្សាទុក និង​ផ្ទុក​ជាមួយ​ឯកសារ​នៅក្នុង​​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​អត្ថបទ .odt ។ ការ​កំណត់​នេះ​មិនអាច​រក្សាទុក​នៅក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ .sxw ចាស់​បានទេ ដូច្នេះ​ការ​កំណត់​នេះ​គឺ​បិទ​ចំពោះ​ឯកសារ​អត្ថបទ .sxw ។

Tolerate white lines of PDF page backgrounds for compatibility with old documents

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

ប្រើ​ជា​លំនាំ​ដើម

ចុច​ដើម្បី​ប្រើ​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​នេះ​ជា​លំនាំដើម​សម្រាប់​សម័យ​ខាងមុខ​ជាមួយ LibreOffice ។

លំនាំ​ដើម​របស់​រោង​ចក្រ​ត្រូវ​បាន​កំណត់ដូច​ខាង​ក្រោម ។ ប្រើ​បាន​គឺ​ជា​ជម្រើ​សដូច​ខាង​ក្រោមនេះ​ ខណៈ​ពេល​ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀត​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បានធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​លែង​បាន ៖

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. បន្ថែម​កថាខណ្ឌ​ និង ចន្លោះ​តារាង​នៅ​បាត​​ក្រឡា​តារាង​​

  4. ពាក្យ​ពង្រីក​ដាក់​ដកឃ្លា​នៅលើ​បន្ទាត់​ដែល​មាន​ការ​បំបែក​បន្ទាត់​ដោយ​ដៃ​​នៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ដែលបាន​តម្រឹម ។

Please support us!