ជំនួយ​ទ្រង់ទ្រាយ

នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ និង HTML របស់ LibreOffice កំណត់​ការ​បង្ហាញ​សម្រាប់​តួអក្សរ​ជាក់លាក់ និង​សម្រាប់​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Layout Assistance

Math baseline alignment

Specifies whether Math formula objects are aligned using the text baseline as reference. Uncheck this option to be able to change the vertical position of Math objects in a paragraph.

Display formatting

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

ចុង​កថាខណ្ឌ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​បង្ហាញ​សញ្ញា​កំណត់​ព្រំដែន​កថាខណ្ឌ​ដែរ​ឬទេ។ សញ្ញា​កំណត់​ព្រំដែន​ក៏​មាន​ព័ត៌មាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​កថាខណ្ឌ​ផង​ដែរ។

Soft hyphens

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

ដកឃ្លា

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​តាង​រាល់​ដកឃ្លា​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ដោយ​សញ្ញា​ចុច​ឬ។

គម្លាត​មិន​បំបែក​

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

ថេប

បញ្ជាក់​ថា​ឈប់​ថេប​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​សញ្ញា​ព្រួញ​តូចៗ។

បំបែក

បង្ហាញ​ការ​ចុះបន្ទាត់​ទាំងអស់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់ Shift+Enter ។ ការ​បំបែក​នេះ​បង្កើត​បាន​ជួរ​ថ្មី ប៉ុន្តែ​មិន​ចាប់ផ្ដើម​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​ទេ។

Hidden characters

Displays text that uses the character format "hidden", when View - Formatting Marks is enabled.

Bookmarks

Specifies that bookmark indicators are shown. | indicates the position of a point bookmark. [ ] indicates the start and end of a bookmark on a text range.

warning

The following controls appear only for Writer documents, not for HTML documents.


Protected Areas

Enable cursor

បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​អាច​កំណត់​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ការពារ ប៉ុន្តែ​មិន​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​បាន​ទេ។

Direct cursor

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់ ។​

ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់

Activates the direct cursor. You can also activate this function by clicking the Toggle Direct Cursor Mode icon on the Tools bar or by choosing the Edit - Direct Cursor Mode command in a text document.

Insert

កំណត់​ជម្រើស​បញ្ចូល​សម្រាប់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់ ។ បើ​អ្នក​ចុច​នៅ​ទីតាំង​ណា​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក កថាខណ្ឌ​ថ្មី​មួយ​អាច​ត្រូវ​បាន​សរសេរ ឬ បញ្ចូល​ពិត​ប្រាកដ​នៅ​ទីតាំង​នេះ ។ លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​កថាខណ្ឌ​នេះ​​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ជម្រើស​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ពី​ជម្រើស​ខាង​ក្រោម ៖

ថេប

ពេល​បាន​ប្រើ​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់ ផ្ទាំង​ជាច្រើន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​រហូត​បាន​ដល់​ទីតាំង​ចុច។

ថេប និង គម្លាត

ពេល​បាន​ប្រើ​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់ ការ​ដកឃ្លា និង​ថេប​មួយ​ចំនួន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​នៅ​ពេល​ចាំបាច់ រហូត​បាន​ដល់​ទីតាំង​ចុច។

Spaces

When the direct cursor is used, spaces are added in the new paragraph until the clicked position is reached.

រឹម​កថា​ខណ្ឌ​ឆ្វេង

នៅ​ពេល​បាន​ប្រើ​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់ ការ​ចូល​បន្ទាត់​កថាខណ្ឌ​ខាងឆ្វេង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​ទីតាំង​ផ្ដេក ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​ទស្សន៍ទ្រនិច​ដោយ​ផ្ទាល់។ កថាខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ឆ្វេង។

ការ​​តម្រឹម​​​កថា​​ខណ្ឌ

កំណត់​ការ​តម្រឹម​កថាខណ្ឌ ពេល​ទស្សន៍ទ្រនិច​ផ្ទាល់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។ ទ្រង់ទ្រាយ​កថាខណ្ឌ​នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ឆ្វេង ស្ដាំ កណ្ដាល គឺ​អាស្រ័យ​តាម​ទីតាំង​កណ្ដុរ​ដែល​បាន​ចុច។ ទស្សន៍ទ្រនិច​មុន​ពេល​ចុច​កណ្ដុរ​គឺ​បង្ហាញ​ជា​រូប​ត្រីកោណ មានន័យថា​ការ​តម្រឹម​ត្រូវ​បាន​កំណត់។

note

ជម្រើស​បញ្ចូល​ទាំងអស់​សំដៅ​ទៅ​លើ​តែ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ដែល​បាន​បង្កើត​ជាមួយ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់ ។


Image

Anchor

Defines the default anchor for inserted images. Available options are:

Please support us!