ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ពុម្ពអក្សរ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក។

អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពុម្ពអក្សរ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ភាសា​ប្លង់​ស្មុគស្មាញ និង​អាស៊ី ប្រសិបើ​ការ​គាំទ្រ​របស់​ពួកវា​ត្រូបានបើក​នៅ​ក្នុង - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា

These settings define the basic fonts for the predefined templates. You can also modify or customize the default text templates.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Western).

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Basic Fonts (Asian). Asian language support must be enabled.


ពុម្ព​អក្សរ​មូលដ្ឋាន

លំនាំដើម

បញ្ជាក់​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ លំនាំដើម ពុម្ពអក្សរ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ លំនាំដើម ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ស្ទើរតែ​គ្រប់​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ទាំងអស់ លើកលែងតែ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​បាន​កំណត់​យ៉ាង​ច្បាស់​ជាមួយ​ពុម្ពអក្សរ​ផ្សេង។

ទំហំ

បញ្ជាក់​ទំហំ​នៃ​ពុម្ព​អក្សរ ។

ក្បាល

បញ្ជាក់​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​ក្បាល។

បញ្ជី

Specifies the font and font size for the List paragraph style, which is inherited by all derived paragraph styles.

When you choose to format a paragraph with numbers or bullets in a text document, the program assigns these Paragraph Styles automatically.

ចំណង​ជើង

បញ្ជាក់​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​ចំណងជើង​រូបភាព និង​តារាង។

លិបិក្រម

បញ្ជាក់​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​លិបិក្រម លិបិក្រម​អក្សរក្រម និង​មាតិកា​តារាង។

ស្តង់ដារ

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

ការ​អះអាង​មិន​លេច​ឡើង មុន​លំនាំ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ឡើង​វិញ ។


Please support us!