មើល

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​និង​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​ធាតុ​វីនដូ​ផង​ដែរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​ដែល​យោង​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​នៃ​ព្រំដែន ។

គ្មាន​ជំនួយ​ខណៈ​ពេលផ្លាស់ទី

បង្ហាញ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​ជុំវិញ​ស៊ុម នៅ​ពេល​ស៊ុម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស គ្មាន​បន្ទាត់​ជំនួយ​ខណៈ​ពេល​ផ្លាស់ទី ជម្រើស​ត្រូវ​បង្ហាញ​ទីតាំង​ពិត​ប្រាកដ​នៃ​វត្ថុ​ដោយ​ប្រើ​តម្លៃ​ជាប់​ពូជ ។

បង្ហាញ

កំណត់​តើ​ធាតុ​ឯកសារ​មួយ​ណា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

អ្នក​អាច​ពិនិត្យមើល​ការ​បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​តាម​រយៈ​រូបតំណាង រូបភាព បើក/បិទ ។ ប្រសិនបើ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បើក, រូបតំណាង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​របារ ឧបករណ៍

note

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


តារាង

បង្ហាញ​​តារាង​ដែល​មាន​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​​ព្រំដែន​តារាង ​​ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​​លើ​តារាង​ណាមួយ​ និង ជ្រើស ព្រំដែន​តារាង ឬ ជ្រើស​ តារាង - ព្រំដែន​តារាង ក្នុង​ឯកសារ Writer ។

គំនូរ និង វត្ថុ​បញ្ជា

បង្ហាញ​គំនូរ និង វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​មាន​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

មតិយោបល់

បង្ហាញ​មតិយោបល់ ។ ចុច​មតិយោបល់​ដើម្បី​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។ ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៅ​ក្នុងកម្មវិធី​រុករក ដើម្បីកំណត់ទីតាំង ឬ​លុបមតិយោបល់ ។ ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​មតិយោបល់ ដើម្បី​លុប​មតិយោបល់នេះ​ ឬ​មតិយោបល់ទាំងអស់ ឬ​មតិយោបល់​ទាំងអស់​នៃ​អ្នកនិពន្ធ នេះ ។

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

ទិដ្ឋភាព

បញ្ជាក់​​ថា​តើ​របារ​រមូរ និង បន្ទាត់​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ឬ​ទេ ។

បន្ទាត់​ផ្ដេក

បង្ហាញ​បន្ទាត់​ផ្ដេក ។ ជ្រើស​ឯកតា​រង្វាស់​ដែល​ចង់​បាន​ពី​បញ្ជី​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។

បន្ទាត់​បញ្ឈរ

បង្ហាញ​បន្ទាត់​បញ្ឈរ ។ ជ្រើស​ឯកតា​រង្វាស់​ដែល​ចង់​បាន​ពី​បញ្ជី​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។

រមូរ​រាប​ស្មើ

ធ្វើ​ឲ្យ​មុខងារ​រមូរ​ទំព័រ​រាប​ស្មើ​សកម្ម ។ ល្បឿន​រមូរ​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការ​បង្ហាញ​ផ្ទៃ និង ជម្រៅ​ពណ៌ ។

តម្រឹម​ស្តាំ

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

តម្រឹម​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ជាមួយ​ស៊ុម​ខាង​ស្តាំ ។

Outline folding

Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings, and allow controlling it via the headings' context menu in the Navigator.

Include sub levels

When folding a heading, also hide its sub levels.

ការ​កំណត់ (សម្រាប់​តែ​ឯកសារ HTML)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Please support us!