សុវត្ថិភាព

កំណត់​ជម្រើស​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​រក្សាទុក​ឯកសារ សម្រាប់​ការ​តភ្ជាប់បណ្ដាញ និង​សម្រាប់​បើក​ឯកសារ​ដែលមាន​ម៉ាសក្រូ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Security.


Options Security Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Security Options and Warnings

Opens the "Security Options and Warnings" dialog.

ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ការ​តភ្ជាប់​តំបន់​បណ្ដាញ

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ងាយ​ស្រួល​ចំពោះ​តំបន់​បណ្ដាញ ដែល​ទាមទារ​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។

Persistently save passwords for web connections

បើ​អនុញ្ញាត LibreOffice នឹង​រក្សា​ទុក​ពាក្យ​សម្ងាត់​ទាំងអស់​ដោយ​សុវត្ថិភាព ដែល​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​ឯកសារ​ពី​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​តំបន់​បណ្ដាញ ។ អ្នក​អាច​ទៅ​យក​ពាក្យ​សម្ងាត់​ពី​បញ្ជី បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Old configurations may contain weakly encrypted passwords, in this case an infobar is shown when the application starts to prompt to reenter the master password in order to resave them with stronger encryption.


Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Master Password

បើក​ប្រអប់ បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ ។

ការ​ត​ភ្ជាប់

សួរ​រក​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ ។ បើ​ពាក្យ​សម្ងាត់​មេ​ត្រឹមត្រូវ បង្ហាញ​ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ការ​តភ្ជាប់​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​រក្សា​ទុក ។

ប្រអប់​ព័ត៌មាន​ការ​តភ្ជាប់​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​រក្សា​ទុក​បង្ហាញ​បញ្ជី​តំបន់​បណ្ដាញ និង​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ពី​មុន ។ អ្នក​ជា​ជ្រើស​ធាតុ​ណា​មួយ និង​យក​វា​ចេញ​ពី​បញ្ជី ។ អ្នក​អាច​មើល​ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សុវត្ថិភាព​​ម៉ាក្រូ

លៃតម្រូវ​កម្រិត​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិ​ម៉ាក្រូ​ និង បញ្ជាក់លម្អិត​​អ្នក​និពន្ធ​ម៉ាក្រូ​ដែលជឿ​ទុក​ចិត្ត ។

សុវត្ថិ​ភាព​ម៉ាក្រូ​

Opens the Macro Security dialog.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Please support us!