ប្រូកស៊ី

ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី សម្រាប់​​ចូល​ដំណើរ​ការ​អ៊ីនធឺណិត​អាច​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ដោយ​ដៃ​តាម​ត្រូវការ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Internet - Proxy.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ការកំណត់

កំណត់​ការ​កំណត់​សម្រាប់ ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី ។

ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​កំណត់​​ប្រូកស៊ី ។

គ្មាន

កំណត់​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីនធឺណិត ដោយ​គ្មាន​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី ។ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ដំឡើង​ការ​តភ្ជាប់​ដោយ​ផ្ទាល់​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក ទៅ​អ្នក​ផ្តល់​អ៊ីនធឺណិត ដែល​មិន​ប្រើ​ប្រូកស៊ី ។

ដោយ​ដៃ

អាច​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចូល​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី​ដោយ​ដៃ ។ បញ្ជាក់​​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី ដោយ​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក ។ សួរ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក សម្រាប់​ប្រូកស៊ី និង ច្រក​ដើម្បី​បញ្ចូល ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

វាយ​បញ្ចូល​​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីនបម្រើ​ដោយ​មិនមាន​បុព្វបទ​ពិធីការ ។ ឧទាហរណ៍ វាយ www.example.com មិនមែន http://www.example.com ទេ ។


ប្រព័ន្ធ

នៅ​ប្រព័ន្ធ​លើ​វីនដូ ឬ យូនីក​ដែល​ប្រើ GNOME ឬ KDE ជម្រើស​នេះ​ប្រាប់ LibreOffice ឲ្យ​ប្រើ​ការ​កំណត់​ប្រព័ន្ធ​។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចាប់ផ្ដើម LibreOffice សម្រាប់​ចាប់ផ្ដើម​ការ​កំណត់​នេះ ។

ប្រូកស៊ី HTTP

វាយ​បញ្ចូល​​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី​សម្រាប់ HTTP វាយ​ច្រក​ក្នុង​វាល​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ដៃ ។

ប្រូកស៊ី HTTPS

វាយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើប្រូកស៊ី​សម្រាប់ HTTPS ។ វាយ​បញ្ចូល​ច្រក​នៅក្នុង​វាល​ខាងស្ដាំ​ដៃ ។

គ្មាន​ប្រូកស៊ី​សម្រាប់

បញ្ជាក់​​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ដែល​មិន​ទាមទារ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី​ណា​មួយ ដោយ​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស (;) ។ ឧទាហរណ៍ ទាំង​នេះ​ជា​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដែល​បាន​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​ក្នុង​បណ្តាញ​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក និង ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​លំហូរ​ទិន្នន័យ​វីដេអូ និង សំឡេង ។

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​កន្លែង​ដាក់​សម្រាប់​ឈ្មោះ​នៃ​កុំព្យូទ័រ និង​ដែន ។ ឧទាហរណ៍ វាយ *.sun.com ដើម្បី​កំណត់​អាសយដ្ឋាន​កុំព្យូទ័រ​ទាំងអស់​ក្នុង​ដែន sun.com ដោយ​គ្មាន​ប្រូកស៊ី ។

Type the port for the corresponding proxy server. The maximum value of a port number is fixed at 65535.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!