ជម្រើស​ផ្ទុក​/​រក្សា​ទុក

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់ ផ្ទុក​/​រក្សា​ទុក ទូទៅ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Load/Save.


ទូទៅ

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

លក្ខណសម្បត្តិ VBA

បញ្ជាក់​លក្ខណសម្បត្តិ​ទូទៅ​សម្រាប់​ផ្ទុក និង​រក្សាទុក​ឯកសារ Microsoft Office ជា​មួយកូដ VBA (Visual Basic for Applications)  ។

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

ភាព​ឆប​គ្នា HTML

ដាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ទំព័រ HTML ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!