ពុម្ពអក្សរ

ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ​ដោយ​ពុម្ពអក្សរ​​នៃ​ជម្រើស​របស់​អ្នក ។ ការ​ជំនួស​​ជំនួស​តែ​ពុម្ពអក្សរ​នៅ​ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើអេក្រង់​ប៉ុណ្ណោះ ឬ​នៅ​លើអេក្រង់​ និង​ពេល​បោះពុម្ព ។ ការ​ជំនួស​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ពុម្ពអក្សរ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ទេ ។

បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បដិសេធ​ពុម្ព​អក្សរ​​​ជំនួស​លំនាំដើម ដែល​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​អ្នក​ប្រើ នៅ​ពេល​វា​ជួប​ប្រទះ​ពុម្ព​អក្សរ​មួយ​ដែល​មិន​មាន​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Fonts.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​ជំនួស​ពុម្ព​អក្សរ​ក៏​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ការ​បង្ហាញ​ពុម្ព​អក្សរ​លើ​ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​របស់ LibreOffice ដែរ ។


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


អនុវត្ត​តារាង​ជំនួស

អាច​ប្រើ​បាន​ការ​កំណត់​ការ​ជំនួស​ពុម្ព​អក្សរ ដែល​អ្នក​កំណត់ ។

តារាង​ជំនួយ

រាយ​ពុម្ពអក្សរ​ដើម និង​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​នឹង​ជំនួស​វា ។ ជ្រើស ជានិច្ច ដើម្បី​ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ សូម្បី​តែ​​​ពុម្ពអក្សរ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​របស់អ្នក​ក៏​ដោយ ។ ជ្រើស តែ​អេក្រង់ ដើម្បី​ជំនួស​តែ​ពុម្ពអក្សរ​លើអេក្រង់ និង​មិន​​ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ​សម្រាប់​ការ​បោះពុម្ព ។

តែងតែ​ប្រអប់​ធីក

គូស​ធីក​តែ​លើ​អេក្រង់

សកម្មភាព​ជំនួស

បានធីក

ទទេ

ការ​ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ​នៅ​លើអេក្រង់ និង​នៅ​ពេលបោះពុម្ព ថាតើ​ពុម្ពអក្សរ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​​ ឬ​ក៏​អត់ ។

បានធីក

បានធីក

ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ​តែ​លើ​អេក្រង់​ប៉ុណ្ណោះ ថាតើ​ពុម្ពអក្សរ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ ឬ​ក៏​អត់ ។

ទទេ

បានធីក

ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ​តែ​លើ​អេក្រង់​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មិន​បាន​ដំឡើង ។

ទទេ

ទទេ

ជំនួស​ពុម្ពអក្សរ​នៅ​លើ​អេក្រង់ និង​នៅពេលបោះពុម្ព ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​ពុម្ពអក្សរ​មិនអាច​ប្រើបាន ។


ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ចូល ឬ ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ជំនួស ។

ជំនួស​ដោយ

បញ្ចូល ឬ ជ្រើស​ឈ្មោះ​នៃ​ពុម្ព​អក្សរ​ជំនួស ។

អនុវត្ត

អនុវត្ត​ការ​ជំនួស​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

អនុវត្ត

លុប

លុប​ការ​ជំនួស​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

លុប

ការ​កំណត់​ពុម្ពអក្សរ សម្រាប់​កូដ HTML និង Basic

ជ្រើស​ពុម្ព​អក្សរ និង ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​បង្ហាញ​កូដ​ប្រភព HTML និង Basic ។

ពុម្ព​​អក្សរ

ជ្រើស​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​បង្ហាញ​កូដ​ប្រភព HTML និង Basic ។ ជ្រើស ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​រកឃើញ​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​សមរម្យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

តែ​ពុម្ពអក្សរ​មិន​សមាមាត្រ​

ធីក​ដើម្បី​បង្ហាញ​តែ​ពុម្ពអក្សរ​មិន​សមាមាត្រ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី ពុម្ព​អក្សរ ។

ទំហំ

ជ្រើស​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​បង្ហាញ​កូដ​ប្រភព HTML និង Basic ។

Please support us!