កែសម្រូល​ផ្លូវ​

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ កែសម្រួល​ផ្លូវ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ថត​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


ផ្លូវ

មាន​បញ្ជី​របស់​ផ្លូវ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​រួច​ហើយ ។ សម្គាល់​ផ្លូវ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ឯកសារ​ថ្មី ។

បន្ថែម

បើក​ ជ្រើស​​ប្រអប់​ផ្លូវ​ដើម្បី​ជ្រើស​ថត​ផ្សេងទៀត​ឬ​ប្រអប់ បើក ដើម្បី​ជ្រើស​ឯកសារ​ផ្សេងទៀត​ ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ធាតុ​ដោយ​មិន​ត្រូវ​ការ ​ការ​អះអាង ។

Please support us!