របារ​រចនា​សំណួរ

នៅ​ពេល​បង្កើត ឬកែ​សម្រួល​សំណួរ SQL ប្រើ​រូបតំណាងនៅ​ក្នុង​របារ ការ​រចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ។

រូប​តំណាង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​លេចឡើង​ អាស្រ័យ​ថា​តើ​ អ្នក​បាន​បង្កើត​​សំណួរ​ ឬ​ ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​ទំព័រ​ផ្ទាំងរចនាSQL ៖​

រត់​សំណួរ

រត់​សំណួរ​ SQL និង​ បង្ហាញ​លទ្ធផល​​សំណួរ ។ អនុគមន៍ រត់​សំណួរ មិន​បាន​រក្សា​ទុក​សំណួរ ។

Run Query Icon

រត់​សំណួរ

ជម្រះ​សំណួរ​​

ជម្រះ​សំណួរ​ និង យក​តារាង​ទាំងអស់​ចេញ​ពី​បង្អួច​រចនា ។

Clear Query Icon

ជម្រះ​​សំណួរ

Switch Design View On/Off

បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​រចនា ឬ ទិដ្ឋភាព SQL របស់សំណួរ ។

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

បន្ថែម​តារាង

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

បញ្ចូល​តារាង

អនុគមន៍

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

អនុគមន៍

ឈ្មោះ​តារាង​

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

ឈ្មោះ​តារាង

ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ​

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

តម្លៃ​ខុស​គ្នា​

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

តម្លៃខុសគ្នា​

រូប​តំណាង​ដូចខាង​ក្រោម​គឺ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំងSQL

រត់​ពាក្យ​បញ្ជា​ SQL ដោយ​ផ្ទាល់​

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

រត់​ពាក្យ​បញ្ជា​ SQL ​ដោយ​ផ្ទាល់

Please support us!