របារ​ទិន្នន័យ​តារាង

ប្រើ​របារ​ទិន្នន័យ​តារាង ដើម្បី​ត្រួតត្រា​ទិដ្ឋភាព​ទិន្នន័យ ។

ទិដ្ឋភាព​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ត្រង​នៅ​តែ​សកម្ម​ រហូត​ដល់​អ្នក​ប្តូរ ឬ លុប​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប ឬ តម្រង ។ បើ​តម្រង​មួយ​នៅ​សកម្ម រូបតំណាង អនុវត្ត​តម្រង លើ​របារ ទិន្នន័យ​តារាង នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម ។

រក្សា​ទុក​កំណត់​ត្រា

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

រូបតំណាង

រក្សាទុក​កំណត់ត្រា

កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​

បិទ​ឬ​បើក​របៀប​កែសម្រួល​សម្រាប់​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

កែសម្រួល​ទិន្នន័យ

មិន​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

រូបតំណាង

មិន​​ធ្វើ​វិញ ៖ ការ​បញ្ចូល​​ទិន្នន័យ

ស្វែង​រក​កំណត់​ត្រា​

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

រក​កំណត់​ត្រា

ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​​

ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​នូវ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ ។ ក្នុង​បរិស្ថាន​អ្នក​ប្រើ​ច្រើន​នាក់ ការ​ធ្វើ​ឲ្យស្រស់​នូវ​ទិន្នន័យ​​​ បញ្ជាក់ថា​វា​នៅ​​តែ​ថ្មី ។

Icon Refresh

ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់

លំដាប់​តម្រៀប​

បញ្ជាក់លម្អិត​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប​សម្រាប់​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ។

Sort Order Icon

លំដាប់​តម្រៀប

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​កើន

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

Icon Sort Ascending

តម្រៀប​​​តាម​​លំដាប់​ឡើង

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ចុះ

វាល​អត្ថបទ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​អក្សរ​ក្រម ហើយ​វាល​លេខ​ត្រូវបាន​តម្រៀប​តាម​លេខ ។

Icon Sort Descending

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ត្រង​កំណត់ត្រា ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​មាតិកា​នៃ​វាល​ទិន្នន័យ​ដែលបាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន ។

Icon AutoFilter

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

អនុវត្ត​តម្រង

ប្តូរ​រវាង​ទិដ្ឋភាព​ដែល​បាន​ត្រង​ និង មិន​បាន​ត្រង​របស់​តារាង​ ។​

Icon Form Filter

អនុវត្ត​តម្រង

តម្រង​ស្តង់ដារ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ជម្រើស​តម្រង​ ។

រូបតំណាង

តម្រង​​​​​​ខ្នាត​​គំរូ

កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

បោះបង់​ការ​កំណត់​តម្រង​ និង​ បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​ទាំង​អស់​ក្នុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Icon

កំណត់​តម្រង/តម្រៀប​ឡើងវិញ

ទិន្នន័យ​ជា​អត្ថបទ

បញ្ចូល​វាល​ទាំងអស់​របស់​កំណត់ត្រា​ដែល​បាន​សម្គាល់ ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។

រូបតំណាង

ទិន្នន័យទៅអត្ថបទ​

ទិន្នន័យ​ពី​​វាល​

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

រូបតំណាង​

ទិន្នន័យ​ទៅវាល​

សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

ចាប់ផ្ដើម​អ្នក​ជំនួយការ​សំបុត្រ​សំណុំបែបបទ​ ដើម្បីបង្កើត​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

រូបតំណាង

សំបុត្រ​សំណុំ​បែប​បទ

ប្រភព​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

រូបតំណាង

ប្រភព​ទិន្នន័យ​របស់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន

បិទ​/​បើក​ កម្មវិធី​រុក​រក​​

បិទ/បើក​ទិដ្ឋភាព​កម្មវិធី​រុករក​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។ រូបតំណាង បិទ/បើក​កម្មវិធី​រុករក អាច​មើល​ឃើញ​នៅ​លើ របារ​ទិន្នន័យ​តារាង

រូបតំណាង

បិទ/បើក​ កម្មវិធី​រុករក

Please support us!