របារ​ស្ថាន​ភាព​ក្នុង​ឯកសារ​ LibreOffice Basic ។

របារ​ ស្ថាន​ភាពបង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​អំពី​ឯកសារ​LibreOffice Basic បច្ចុប្បន្ន ។

ព័ត៌​មាន​ឯកសារ​​

បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​អំពី​​ LibreOffice ឯកសារ​មូល​ដ្ឋាន​​សកម្ម​ ។ ឈ្មោះ​របស់​ឯកសារ​ បណ្ណាល័យ​ និង​ ម៉ូឌុល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ ដែល​ញែក​ពី​គ្នា​ដោយ​ចំណុច​ ។

ការ​កែប្រែ​ឯកសារ​

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

​ទីតាំង​ក្នុង​ឯកសារ​​

Displays the current cursor position in the LibreOffice Basic document. The row number is specified, then the column number.

​របៀប​បញ្ចូល​​

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Please support us!