​ជំនួយ

ម៉ឺនុយ​ជំនួយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ និង ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​របស់ ​LibreOffice ។

ជំនួយ LibreOffice

បើក​​ទំព័រ​មេ​នៃ​ជំនួយ​របស់​ LibreOffice សម្រាប់​កម្មវិធី​បច្ចុប្បន្ន​ ។អ្នក​អាច​រមូរ​តាម​រយៈ​ទំព័រ​ជំនួយ​ និង អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​​ពាក្យ​​លិបិក្រម​​ ឬ​ អត្ថបទ​ណាមួយ​ ។

icon

ជំនួយ LibreOffice

នេះ​ជាអ្វី ?

ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ក្រោម​ព្រួញ​កណ្តុរ រហូត​ដល់​ពេល​ចុច​បន្ទាប់ ។

រូបតំណាង

នេះ​ជាអ្វី ?

User Guides

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

Get Help Online

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

ផ្ញើ​មតិ​ត្រឡប់

បើក​ទម្រង់​មតិ​ត្រឡប់​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អ៊ីនធឺណិត ដែល​អ្នកប្រើ​អាច​រាយការណ៍​កំហុស​កម្មវិធី​បាន។

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

ព័ត៌មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Displays the Licensing and Legal information dialog.

បញ្ជី​អ្នក​ចូលរួម LibreOffice

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

ពិនិត្យមើល​បច្ចុប្បន្នភាព

Enable an Internet connection for LibreOffice. If you need a Proxy, check the LibreOffice Proxy settings in - Internet. Then choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

អំពី​ LibreOffice

បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​កម្មវិធីទូទៅ​ដូច​ជា​ លេខ​កំណែ​ និង​ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ ។

កំណែ​ និង លេខ​ស្ថាបនា

ការ​បិទ​ និង បើក​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​

​​ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ​

មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​

Please support us!