​ជំនួយ

ម៉ឺនុយ​ជំនួយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ និង ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​របស់ ​LibreOffice ។

ជំនួយ LibreOffice

បើក​​ទំព័រ​មេ​នៃ​ជំនួយ​របស់​ LibreOffice សម្រាប់​កម្មវិធី​បច្ចុប្បន្ន​ ។អ្នក​អាច​រមូរ​តាម​រយៈ​ទំព័រ​ជំនួយ​ និង អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​​ពាក្យ​​លិបិក្រម​​ ឬ​ អត្ថបទ​ណាមួយ​ ។

Icon Help

ជំនួយ LibreOffice

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

User Guides

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

Get Help Online

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

ផ្ញើ​មតិ​ត្រឡប់

បើក​ទម្រង់​មតិ​ត្រឡប់​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​អ៊ីនធឺណិត ដែល​អ្នកប្រើ​អាច​រាយការណ៍​កំហុស​កម្មវិធី​បាន។

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

Get Involved

Opens the community Get Involved page in the web browser. The page describe areas of interest where you can collaborate with the LibreOffice community.

Donate to LibreOffice

LibreOffice is Free Software and is made available free of charge.

Your donation, which is purely optional, supports our worldwide community.

If you like the software, please consider a donation.

ព័ត៌មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Displays the Licensing and Legal information dialog.

បញ្ជី​អ្នក​ចូលរួម LibreOffice

Displays the CREDITS.odt document which lists the names of individuals who have contributed to OpenOffice.org source code (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice since 2010-09-28.

ពិនិត្យមើល​បច្ចុប្បន្នភាព

Enable an Internet connection for LibreOffice. If you need a Proxy, check the LibreOffice Proxy settings in - Internet. Then choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

អំពី​ LibreOffice

បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​កម្មវិធីទូទៅ​ដូច​ជា​ លេខ​កំណែ​ និង​ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ ។

Please support us!