ចែកចាយ​តម្រង XML ជា​កញ្ចប់

អ្នក​អាច​ចែក​ចាយ​តម្រង​ XML មួយ​ទៅ​អ្នក​ប្រើ​ជា​ច្រើន​ ដោយ​ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​កញ្ចប់​ពិសេស ។

ដើម្បី​រក្សា​ទុក​តម្រង XML ជា​កញ្ចប់

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រអប់ ការ​កំណត់​តម្រង XML មាន​តែ​នៅ​ពេល​បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។


  1. នៅ​ក្នុង​​ Writer ជ្រើស​ ​ឧបករណ៍​ - ការ​កំណត់​តម្រង​ XML​ ។

  2. ជ្រើស​តម្រង​ដែល​អ្នក​ចង់​ចែក​ចាយ​ និង ចុច​ រក្សា​កញ្ចប់​ទុក​ជា ។

ដើម្បី​ដំឡើង​តម្រង XML ពី​កញ្ចប់

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រអប់​កំណត់​តម្រង​ XML ​អាច​ប្រើ​បាន​ តែ​ពេល​ដែល​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បើក ។


  1. នៅ​ក្នុង​​ Writer ជ្រើស​ ​ឧបករណ៍​ - ការ​កំណត់​តម្រង​ XML​ ។

  2. ចុច​ បើក​កញ្ចប់​ និង ជ្រើស​ឯកសារ​កញ្ចប់​ដែល​មាន​​តម្រង​ដែល​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​ ។

ដើម្បី​លុប​តម្រង XML ដែល​បាន​ដំឡើង

  1. នៅ​ក្នុង​​ Writer ជ្រើស​ ​ឧបករណ៍​ - ការ​កំណត់​តម្រង​ XML​ ។

  2. ជ្រើស​តម្រង​ដែល​អ្នក​ចង់​លុប​ និង ចុច លុប ។

Please support us!