ឯកសារ​ XML (XForms)

XForms are a new type of web form that was developed by the World Wide Web Consortium. The XForm model is defined in Extensible Markup Language (XML). The model uses separate sections to describe what a form does and what a form looks like. You can view the specification for XForms at: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

ការ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ XForms

In LibreOffice, an XForms document is a special type of Writer document. The Design Mode for an XForm document has additional toolbars and panes.

បន្ទាប់​ពី​អ្នក​​បង្កើត​​ និង រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ XForms មួយ​ អ្នក​អាច​បើក​ឯកសារ​ បំពេញ​សំណុំ​បែប​បទ​ និង បញ្ជូន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។

ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ XForms ថ្មី​មួយ

  1. ជ្រើស​ ឯកសារ - ថ្មី - ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ XML ។

    XForms រចនា​បង្អួច ​បើក​​ក្នុង​​ឯកសារ​របស់ Writer ទទេ​មួយ ។

  2. រចនា​សំណុំ​បែប​បទ​របស់​អ្នក​ ។

ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ XForms មួយ

ដើម្បី​កែសម្រួល​ឯកសារ​ XForms មួយ​

បើក​ឯកសារ​ XForms និង ប្រើ​របារឧបករណ៍​ និង បង្អួច​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

Please support us!