ផ្លាស់ប្ដូរ​ថត​ធ្វើការ​របស់​អ្នក

ពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ប្រអប់​ដើម្បី​បើក ឬ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ LibreOffice ចាប់ផ្ដើម​បង្ហាញ​ថត​ធ្វើការ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ថត​នេះ ៖

  1. Choose - LibreOffice - Paths.

  2. ចុច ឯកសារ​របស់​ខ្ញុំ និង​ចុច​ប៊ូតុង កែ​សម្រួល ឬ​ចុច​ទ្វេរ​ដង​លើ ឯកសារ​របស់​ខ្ញុំ ។

  3. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ជ្រើស​ផ្លូវ ជ្រើស​ថតការងារ​ដែលអ្នក​ចង់​បាន ហើយ​ចុច​ ជ្រើស ។

You also use this procedure to change the directory displayed by LibreOffice when you want to insert a graphic. Choose - LibreOffice - Paths - Images, then follow step 3.

Please support us!