ការ​មើល​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ

លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ ដូច​ជា​ ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ​​ ប្រធាន​បទ​ និង​ ពាក្យ​គន្លឹះ​ ជួយ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ និង ​សម្គាល់​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។ LibreOffice ក៏​តាម​ដាន​ស្ថិតិ​ឯកសារ​ រួម​មាន​ចំនួន​ពាក្យ​ និង ចំនួន​ទំព័រ​ក្នុង​មួយ​ឯកសារ​ និង​ បន្ថែម​ស្ថិតិ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​​ជា​ផ្នែក​របស់​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ ។

អ្នក​អាច​មើល​លក្ខណសម្បត្តិ​​ឯកសារ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​  ។

ដើម្បី​​មើល​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ៖

កំណែ​ និង លេខ​ស្ថាបនា

ការ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ

Please support us!