កំណែ​ និង លេខ​ស្ថាបនា

  1. ជ្រើស ជំនួយ - អំពី LibreOffice ។ នេះ​បើក​ប្រអប់​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​កម្មវិធី ។

  2. See lists of code and Wiki contributors on the LibreOffice website.

Please support us!