ការ​មិន​ធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​វិញ​​សម្រាប់​ឯកសារ​មួយ

អ្នក​អាច​មិន​ធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ទាំងអស់​វិញ​ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយ​រចនាប័ទ្ម​​​ក្នុង​ទំហាន​ពី​របីមុខ​​ ។

ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់ និង​រចនាប័ទ្ម

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

You can remove direct formatting from your document by selecting the entire text with the shortcut keys +A and then choosing Format - Clear Direct Formatting.

ការ​យក​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទាំង​អស់​ក្នុង​ឯកសារ LibreOffice ចេញ​

  1. ចុច បញ្ជា​(Ctrl)​+​A ដើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ទាំងមូល ។

  2. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - សម្អាត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ ។​

ការ​យក​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទាំងអស់​​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី​​ LibreOffice Calc ចេញ

  1. ខណៈ​ពេល​ចុច​​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ ​(Shift) ចុច​​ដំបូង​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ផ្ទាំង​សន្លឹក​ចុង​ក្រោយ​​ដើម្បីជ្រើស​សន្លឹក​ទាំងអស់​ ។

  2. ចុច បញ្ជា​(Ctrl)​+​A ដើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ទាំងមូល ។

  3. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - សម្អាត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ ។​

ការ​យក​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទាំងអស់​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​របស់​ LibreOffice ចេញ

  1. ចុច​ផ្ទាំង គ្រោង ដើម្បី​បើក​ទិដ្ឋភាព​​គ្រោង ។

  2. ចុច បញ្ជា​(Ctrl)​+​A ដើម្បី​ជ្រើស​អត្ថបទ​ទាំងមូល ។

  3. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - សម្អាត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ ។​

Please support us!