ផ្ដល់​ស្គ្រីប​ក្នុង LibreOffice

អ្នកអាច​ផ្តល់​តម្លៃ​ស្គ្រីប​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ (ម៉ាក្រូ) ទៅ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ រូបតំណាង​ វត្ថុ​បញ្ជា​ប្រអប់ និង​ ព្រឹត្តិការណ៍​ក្នុង​ LibreOffice ។

LibreOffice គាំទ្រ​ភាសាស្គ្រីប​ខាង​ក្នុង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

In addition, developers can use high-level languages, for example Java programming language, to control LibreOffice externally. The API reference is online at api.libreoffice.org.

ដើម្បី​ផ្តល់​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​ឲ្យ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ថ្មី​មួយ​

 1. ជ្រើស​ ឧបករណ៍ - ប្តូរ​តាម​បំណង និង ចុច​ផ្ទាំង​ ម៉ឺនុយ ។

 2. ចុច បន្ថែម ។

 3. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. បើក​ធាតុ​ភាសា​ស្គ្រីប​ណាមួយ​​ដើម្បី​មើល​ស្គ្រីប​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។​ ជ្រើស​ស្គ្រីប​មួយ​ ។

 6. បញ្ជី​មុខងារ​ស្គ្រីប​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី ពាក្យ​បញ្ជា ។ ជ្រើស​មុខងារ​មួយ ។

 7. ចុច​បន្ថែម បន្ថែម ដើមបង្កើត​ការ​ផ្ដល់​ម៉ឺនុយ​ថ្មី ។ ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ថ្មី​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី ធាតុ ។

ដើម្បី​ផ្តល់​​ស្គ្រីប​មួយ​​​​បន្សំ​គ្រាប់​ចុច​

 1. ជ្រើស​ ឧបករណ៍ - ប្តូរ​តាម​បំណង - ក្តារចុច ។

 2. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 3. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 4. បើក​ធាតុ​ភាសា​ស្គ្រីប​ណា​មួយ​​​ ដើម្បី​មើល​ស្គ្រីប​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​​​ ។ ជ្រើស​ស្គ្រីប​ណា​មួយ​ ។

 5. បញ្ជី​មុខងារ​ស្គ្រីប​នឹង​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់បញ្ជី ពាក្យ​បញ្ជា ។ ជ្រើស​មុខងារ​ណាមួយ ។

 6. ចុច​ប៊ូតុង​ជម្រើស​​សម្រាប់ LibreOffice ឬ Writer (ឬ កម្មវិធី​មួយ​ណា​ក៍​បាន​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បើក​ឥឡូវ​) ។

  ជ្រើស​ប៊ូតុង​ជម្រើស​កំណត់​វិសាល​ភាព​នៃ​បន្សំ​គ្រាប់​ចុច​ថ្មី​ដែល​អាច​អនុវត្ត​ក្នុង​ LibreOffice ទាំងអស់​ ឬ តែ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​ម៉ូឌុល​បច្ចុប្បន្ន ។

 7. Select a key combination from the Shortcut keys list box and click Assign.

ដើម្បី​ផ្តល់​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ

 1. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ប្តូរ​តាម​បំណង - ព្រឹត្តិការណ៍ ។

 2. ចុច​ប៊ូតុង ម៉ាក្រូ ។

 3. In the Library list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. បើក​ធាតុ​ភាសា​ស្គ្រីប​ណា​មួយ​​​ ដើម្បី​មើល​ស្គ្រីប​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​​​ ។ ជ្រើស​ស្គ្រីប​ណា​មួយ​ ។

 6. បញ្ជី​មុខងារ​ស្គ្រីប​នឹង​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី សកម្មភាព​ដែលបានផ្ដល់ ។ ជ្រើស​មុខងារ​ណាមួយ ។

 7. ជ្រើស​​ដើម្បី​រក្សាទុក​ LibreOffice ឬ ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

  អំពើ​នេះ​នឹង​កំណត់​វិសាលភាព​របស់​ការ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី ឲ្យ​អាច​ប្រើ​បាន​ក្នុង​ឯកសារ LibreOffice ទាំងអស់ ឬ តែ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​ម៉ូឌុល​បច្ចុប្បន្ន ។

 8. ជ្រើសព្រឹត្តិការណ៍​ពី​បញ្ជី ហើយ​ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​បន្ថែម​ស្គ្រីប​មួយ​​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​សម្រាប់វត្ថុ​ដែល​បាន​បង្កប់

 1. ជ្រើស​វត្ថុ​ដែល​បាន​បង្កប់​​ ឧទាហរណ៍​​ គំនូស​តាង​មួយ​​ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro.

 3. ក្នុង​​ប្រអប់​បញ្ជី​ ម៉ាក្រូ បើក​ធាតុ​ស្គ្រីប LibreOffice ។

 4. អ្នក​ឃើញ​ធាតុ​ជាច្រើន​សម្រាប់​ចែក​រំលែក (ស្គ្រីប​ក្នុង​ថត​ចែក​រំលែក​​នៃ​ការ​ដំឡើង​ LibreOffice របស់​អ្នក​) អ្នក​ប្រើ (ស្គ្រីប​ក្នុង​ថត​អ្នក​ប្រើ) និង​ ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ បើក​ឯកសារ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​​ពួក​វា​ដើម្បី​មើល​ភាសាស្គ្រីប​ដែល​បាន​គាំទ្រ ។

 5. បើក​ធាតុ​ភាសា​ស្គ្រីប​ណា​មួយ​​​ ដើម្បី​មើល​ស្គ្រីប​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​​​ ។ ជ្រើស​ស្គ្រីប​ណា​មួយ​ ។

 6. បញ្ជី​​របស់​អនុគមន៍​ស្គ្រីប​​នឹង​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​ ម៉ាក្រូ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ក្នុង​​ប្រអប់​បញ្ជី ។ ជ្រើស​អនុគមន៍​ណាមួយ​ ។

 7. ជ្រើសព្រឹត្តិការណ៍​ពី​បញ្ជី ហើយ​ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​ផ្តល់​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​តំណ​ខ្ពស់​មួយ​

 1. កំណត់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ខាង​ក្នុង​តំណខ្ពស់ ។

 2. ជ្រើស បញ្ចូល - តំណខ្ពស់​ ។

 3. ចុច​​ប៊ូតុង​ ព្រឹត្តិការណ៍ ។

 4. ជ្រើស​ និង ផ្តល់តម្លៃ​ដូច​ដែល​បានថ្លែង​ខាង​លើ ។

ដើម្បី​ផ្តល់​​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​ក្រាហ្វិក​មួយ

 1. ជ្រើស​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

 2. Choose Format - Image - Properties - Macro.

 3. ជ្រើស​ និង ផ្តល់តម្លៃ​ដូច​ដែល​បានថ្លែង​ខាង​លើ ។

ដើម្បី​ផ្តល់ស្គ្រីប​មួយ​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​បញ្ជា​​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ

 1. បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ ឧទាហរណ៍​ ប៊ូតុង​មួយ ៖ បើក​របារ​ឧបករណ៍​វត្ថុ​បញ្ជាសំណុំ​បែប​បទ​ ចុច​​រូបតំណាង ប៊ូតុង​រុញ អូស​បើក​ប៊ូតុង​មួយ​នៅ ក្នុង​ឯកសារ​របស់អ្នក​ ។

 2. ជាមួយ​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​​ដែល​​បាន​ជ្រើស​ ​ចុច​ វត្ថុ​បញ្ជា នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបប​ទ ។

 3. ចុច​ផ្ទាំង ព្រឹត្តិការណ៍ របស់​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ ។

 4. ចុច​ប៊ូតុង​​ ... មួយ​ក្នុង​ចំណោម​​ទាំងនេះ​ ដើម្បី​​បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បានជ្រើស ។

ដើម្បី​ផ្តល់​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​ប្រអប់​​ LibreOffice Basic

 1. បើក​កម្មវិធី​និពន្ធ​​ប្រអប់​​ LibreOffice Basic បន្ទាប់​មក​បង្កើត​ប្រអប់​មួយ​ដែល​មាន​វត្ថុ​បញ្ជា​​នៅ​លើ​វា ។

 2. ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​វត្ថុ​បញ្ជា​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ លក្ខណសម្បត្តិ ។

 3. ចុច​ផ្ទាំង ព្រឹត្តិការណ៍ របស់​ប្រអប់​លក្ខណសម្បត្តិ ។

 4. ចុច​ប៊ូតុង​​ ... មួយ​ក្នុង​ចំណោម​​ទាំងនេះ​ ដើម្បី​​បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បានជ្រើស ។

Please support us!