រកមើល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ

note

លក្ខណៈ​នេះ​គឺជា Writer-specific ។


មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ពីរ​ដើម្បី​រកមើល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ Writer ។

Using these commands in conjunction with the Accept and Reject commands allows navigating, accepting and rejecting changes without invoking the Edit - Track Changes - Manage dialog.

Please support us!