ការ​បញ្ចូល​​​​​កំណែ​ចូល​គ្នា

note

អនុគមន៍​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​មាន​ក្នុង LibreOffice សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ និង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។


ពេល​ឯកសារ​មួយ​ត្រូវ​បានកែសម្រួលដោយ​មនុស្ស​ច្រើន​ជាង​ម្នាក់​ វា​អាច​បញ្ចូល​ច្បាប់ចម្លង​ដែល​បានកែសម្រួល​ទៅ​ក្នុង​​​ច្បាប់ចម្លង​ដើម ។ តម្រូវ​ការ ​គឺ​ថា​ឯកសារ​ខុស​គ្នា​ និង ​មិនរួម​បញ្ចូល​​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ដែល​បាន​កត់ត្រា​ អត្ថបទ​ដើម​ទាំងអស់​ត្រូវ​តែ​ដូច​គ្នា​បេះបិទ ។

  1. បើក​ឯកសារ​ដើម​​ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​ទាំងអស់​ចូល​គ្នា ។

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. ជ្រើស​ច្បាប់​ចម្លង​របស់​ឯកសារ​ពី​ប្រអប់​ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​​ផ្លាស់​ប្តូរ​​តាម​លំដាប់​ទៅ​ឯកសារ​ដើម​ ច្បាប់​ចម្លង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម ។

    ប្រសិន​បើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ត្រូវ​បានធ្វើ​​ទៅ​ឯកសារ​ដើម​ ប្រអប់​កំហុស​មួយ​នឹង​បង្ហាញ​ ដែល​ប្រាប់អ្នក​ថា​​ការ​បញ្ចូល​គ្នា​មិនបាន​​ជោគ​ជ័យ ។

  4. បន្ទាប់ពី​អ្នក​បញ្ចូល​ឯកសារចូល​គ្នា​ ​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​បាន​កត់ត្រា​ពី​ច្បាប់​ចម្លង​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម ។

Please support us!