ការ​ប្រៀប​ធៀប​កំណែ​​របស់​ឯកសារ​មួយ

note

អនុគមន៍​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​មាន​ក្នុង LibreOffice សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ និង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។


ស្រមៃ​ថា​អ្នក​មាន​សហ​អ្នក​និពន្ធ ឬ​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដែល​សហការ​ជាមួយ​អ្នក​សរសេរ​ឯកសារ​ដើម​របស់​អ្នក ។ ថ្ងៃ​មួយ​អ្នក​ផ្ដល់​ច្បាប់​ចម្លង​ចេញ​នៃ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ទៅ​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទាំងអស់ ។ អ្នក​ស្នើ​ឲ្យ​គេ​កែ​សម្រួល និង​ផ្ញើ​ត្រឡប់​មក​វិញ ។

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​និពន្ធ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​និពន្ធ​ទាំងអស់​​ បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​មួយ​ដោយ​មិន​បាន​កត់ត្រា​ពួក​វា​ អ្នក​អាច​ប្រៀបធៀប​ឯកសារ​ដែល​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​ដើម ។

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    អ្នក​គួរ​ចាប់ផ្ដើម​ជានិច្ច​ដោយ​បើក​ឯកសារ​ថ្មី និង​ប្រៀបធៀប​វា​ជាមួយ​ឯកសារ​ចាស់​ជាង ។

  2. ប្រអប់​ការ​ជ្រើស​ឯកសារ​លេចឡើង ។ ជ្រើស​ឯកសារ​ដើម​ចាស់​របស់​អ្នក និង​បញ្ជាក់​ប្រអប់ ។

    LibreOffice បន្សំ​ឯកសារ​ទាំងពីរ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​កម្មវិធិ​ត្រួត​ពិនិត្យ ។ អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ ប៉ុន្តែ​មិន​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​ដើម​ត្រូវ​បាន​កំណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​ជា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល និង​អត្ថបទ​ទាំងអស់​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​លុប​ដោយ​កម្មវិធី​មើល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​ជា​ការ​លុប ។

  3. អ្នក​អាច​យល់ព្រម ឬ​បោះបង់​ការ​បញ្ចូល និង​លុប ។ នៅ​ចុង​បញ្ចប់ អ្នក​អាច​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​ច្បាប់​ដើម​ថ្មី​មាន​ឈ្មោះ​ថ្មី ។

Please support us!