ការ​កត់ត្រា​ និង ការ​បង្ហាញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ

note

អនុគមន៍​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​មាន​ក្នុង LibreOffice សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ និង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។


ពេល​អ្នកនិពន្ធ​ជាច្រើន​កំពុងធ្វើការ​នៅ​លើ​អត្ថបទ ឬ សៀវភៅ​បញ្ជី​ដូចគ្នា​ មុខងារពិនិត្យ​​​ឡើង​វិញ​​កត់ត្រា​ និង បង្ហាញ​អ្នក​ដែល​បានធ្វើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ផ្សេងៗ​ទៀត ។​ ការកែសម្រួល​ចុង​ក្រោយ​របស់​ឯកសារ​ បន្ទាប់​មក​វា​អាចមើល​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នីមួយៗ​ និង សម្រេច​ថាតើ​ វាគួរ​ត្រូវបានទទួល​យក​ ឬ ច្រាន​ចោល ។

ឧទាហរណ៍ ៖ អ្នក​គឺ​​ជាអ្នក​កែសម្រួល​ និង កំពុង​ផ្តល់​របាយការណ៍​ចុង​ក្រោយ​របស់​អ្នក​ ។ ប៉ុន្តែ​មុន​ពេល​បោះពុម្ព​ របាយការណ៍​ត្រូវ​តែ​បានអាន​ដោយ​​អ្នក​កែ​សម្រួល​ជាន់​ខ្ពស់​ និង អ្នក​​មើល​​​ និង​ ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​នឹង​បន្ថែម​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​របស់​ពួក​គេ​ ។ អ្នកកែសម្រួលជាន់ខ្ពស់​សរសេរ "បញ្ជាក់​" ពី​ក្រោយ​​កថាខណ្ឌមួយ​ និង ​ការ​គូស​ខ្វែង​ដទៃ​ទៀត​ទាំង​មូល​ ។ អ្នក​មើល​កែ ​កែ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​នៃ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

ឯកសារ​ដែល​បាន​កែ​សម្រួល​ត្រឡប់​មក​អ្នក​វិញ​ និង​ អ្នក​អាច​សហប្រតិបត្តិការ​ ឬ មិន​អើពើ​សំណើ​របស់​អ្នក​ត្រួត​ពិនិត្យ​​ពីរ​នាក់ ។

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

ដោយ​សហសេវិក​ និង អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ទាំង​អស់​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​របស់អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ LibreOffice អ្នកអាច​ផលិត​កំណែ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ឯកសារ​ពី​លទ្ធផល​​ដែល​អ្នក​ទទួល​ត្រឡប់ ។

Please support us!