​ការ​ជ្រើស​​​ផ្ទៃ​បោះពុម្ព​អតិបរមា​នៅ​លើ​ទំព័រ​មួយ​​

មិន​មែន​គ្រប់​​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ទាំង​អស់​អាច​បោះ​ពុម្ព​​ក្រដាសរហូត​ដល់​​គែម​របស់​វា​ទេ ។ ពួក​វា​ភាគ​ច្រើន​​ទុក​​រឹមទំព័រ​ដែល​មិន​បានបោះពុម្ព ។

LibreOffice ផ្តល់​លក្ខណៈ​ពិសេស​ពាក់​កណ្តាល​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដែល​​​អាច​ឲ្យ​អ្នក​បោះពុម្ព​​ក្បែរ​​គែម​របស់​ទំព័រ​ដូច​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន ។

Please support us!