ការ​បង្ហាញ​ស្លាបព្រិលរុករក​របស់​ជំនួយ

ក្នុង​បង្អួច​ជំនួយ​ អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ ឬ លាក់​ស្លាប​ព្រិល​រុករក​ដូច​ដែល​ត្រូ​វ​ការ​ ។

Icon

នៅលើ​របារ​ឧបករណ៍​របស់​បង្អួច ជំនួយ ចុច​រូប​តំណាង​ខាង​ឆ្វេង ​ដើម្បី​​បង្ហាញ​ ឬ លាក់​ស្លាប​ព្រិល​រុក​រក ។

Please support us!