ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​បញ្ចូល​គ្នា​នៃប្រភេទ​ឯកសារ​របស់ Microsoft Office

ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​​ផ្នែក​បន្ថែម​ឈ្មោះ​ឯកសារ​​ម៉ៃក្រូសូហ្វអហ្វហ្វ៊ីស ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ទាំង​ក្នុង​ LibreOffice ឬ ក្នុង​ម៉ៃក្រូសូហ្វអហ្វហ្វ៊ីស ដោយ​ប្រើ​​ម៉ៃក្រូសូហ្វវីនដូ ៖

  1. នៅ​ក្នុង Windows Explorer ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​របស់​ប្រភេទ ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្ដល់​ទៅ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ។

  2. In the context menu, choose Open with - Choose another app.

  3. នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​កម្មវិធី ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​គួរ​បើក​ប្រភេទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ សូម​ប្រាកដ​ថា "ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ​ជា​និច្ច" ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

    ប្រសិន​បើ​ជំហាន​ទាំង​នេះ កុំ​អនុវត្ត​ទៅ​ Microsoft Windows របស់​អ្នក ស្វែងរក​ជំនួយ Microsoft Windows សម្រាប់​សេចក្ដី​ណែនាំ​វិធី​ត្រូវ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​ភ្ជាប់​ឯកសារ ។

Please support us!