ការ​ជ្រើស​ឯកតា​រង្វាស់

អ្នក​អាច​ជ្រើស​ឯកសារ​រង្វាស់​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ឯកសារ LibreOffice Writer LibreOffice Writer/Web LibreOffice Calc LibreOffice Impress និង LibreOffice Draw ។

  1. បើក​ឯកសារ​មួយ​នៃ​ប្រភេទ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឯកតា​រង្វាស់ ។

  2. Choose .

  3. ក្នុង​ស្លាប​ព្រិល​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​ប្រអប់​ ចុច​ទ្វេរ​ដង​លើ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​ជ្រើស​ឯកតា​រង្វាស់ ។

    ចុច​ទ្វេរដង​ LibreOffice Writer ប្រសិន​​បើ​អ្នក​ចង់​​​ជ្រើស​​ឯកតា​រង្វាស់​​​សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ​ ។

  4. ចុច​លើ​ ទូទៅ ។

  5. នៅ​លើ​​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ទូទៅ ជ្រើស​ឯកតារង្វាស់​ ។ បិទ​ប្រអប់​​ដោយ​ យល់​ព្រម ។

ការ​បញ្ចូល​ឯកតា​រង្វាស់​ដោយ​ផ្ទាល់

- LibreOffice Writer - ទូទៅ

Please support us!