​ការ​គូរ​បន្ទាត់​ក្នុង​អត្ថបទ

You can incorporate lines into your text with custom angles, thickness, color, and other attributes.

ដើម្បី​កំណត់​គុណលក្ខណៈ​បន្ទាត់​​​​​ និង ទិស​ ប្រើ​​វត្ថុ​គំនូរ​ បន្ទាត់ ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ​​ចុច​កន្លែង​ដែល​បន្ទាត់​គួរ​ចាប់​ផ្តើម​ ។ សង្កត់​ប៊ូតុង​កណ្តុរ​ និង អូស​ទៅ​​ចំណុច​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​បន្ទាត់​បញ្ចប់​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​សង្កត់​គ្រាប់​ចុច​ប្តូរ (Shift) អ្នក​អាច​គូរ​តែ​ផ្ដេក​ និង បញ្ឈរ​ និង​ បន្ទាត់​ប្រអប់​ ។

 3. Icon Select Object

  ព្រលែង​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ​ពេល​បន្ទាត់​មាន​ទិស និង ប្រវែង​តាម​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​គូស​បន្ទាត់​ច្រើន​ទៀត ។ បញ្ចប់​អំពើ​នេះ​ដោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច គេច (Esc) ឬ ដោយ​ចុច​រូបតំណាង ជ្រើស លើ​របារ គំនូរ ។

After clicking the Select icon, you can select all of the lines at the same time by clicking each line while holding down the Shift key. This multiple selection enables you to assign all of them a common color, thickness or other attribute.

 1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

 2. អ្នក​អាច​គូរ​បន្ទាត់​នៅលើ នៅ​ក្បែរ ឬ​នៅក្រោម​កថាខណ្ឌ​នៅក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ដោយជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ស៊ុម ។

បន្ទាត់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង Writer

 1. ប្រសិនបើ​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​បន្ទាត់​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ដោយ​វាយ​តួអក្សរ​សញ្ញា(-) មួយ​ចំនួន ហើយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​បញ្ចូល (Enter) តួអក្សរ​​ត្រូវ​បាន​យកចេញ ហើយ​កថាខណ្ឌ មុន​មាន​បន្ទាត់​ដូច​ស៊ុម​នៅ​បាត ។

  To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

 2. ដើម្បី​យក​ស៊ុម​ដែល​បាន​គូរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ចេញ គឺ​ត្រូវ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ស៊ុម ហើយ​ជ្រើស​ គ្មាន​ស៊ុម ។

 3. ដើម្បី​មិនធ្វើ​វិញ​​នូវ​ការ​ជំនួស​ស៊ុម​ម្តង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ជ្រើស កែសម្រួល - មិនធ្វើវិញ ។

 4. ដើម្បី​បិទ​ស៊ុម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជ្រើស ឧបករណ៍ - ជម្រើស​កែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ - ជម្រើស ហើយ​ជម្រះ កា​រអនុវត្ត​ស៊ុម ។

warning

បន្ទាត់​ និង វត្ថុ​គំនូរ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ក្នុង​អត្ថបទ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់​​ក្នុង​ HTML និង ដូច្នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​នាំ​ចេញ​ដោយ​​ផ្ទាល់​ទៅ​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ HTML ទេ ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​ពួក​វា​ត្រូវ​​បាន​នាំ​ចេញ​ជា​ក្រាហ្វិក ។


tip

When you enter a line thickness, you can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.


Please support us!