ការ​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​​ពិសេស

មុខងារ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​ពិសេស​ ដូច​ជា​ប្រអប់​ធីក ប្រអប់ និង និមិត្ត​សញ្ញា​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។

Please support us!