ការ​បន្ថែម​ចំណុច​ក្ដៅ​ដែល​អាច​ចុច​បាន​ទៅ​កាន់​រូបភាព

ផែនទី​រូបភាព​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ភ្ជាប់ URLs ទៅ​តំបន់​ជាក់លាក់ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ចំណុច​ក្ដៅ នៅ​លើ​រូបភាព​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ផែនទី​រូបភាព​មួយ​គឺ​ជា​ក្រុម​នៃ​ចំណុច​ក្ដៅ​មួយ ឬ ច្រើន ។

អ្នក​អាច​គូរ​ចំណុច​ក្តៅ​បី​ប្រភេទ​ ៖ ចតុកោណ​កែង​ រាង​ពង​ក្រពើ និង​ ពហុកោណ ។ ពេល​អ្នក​ចុច​​ចំណុច​ក្តៅ​មួយ​ URL ត្រូវ​បាន​បើក​ក្នុង​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​ ឬ​ស៊ុម​ដែល​អ្នក​​បញ្ជាក់​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ជាក់​​អត្ថបទ​ដែល​បង្ហាញ​ ពេល​អ្នក​ដាក់​ព្រួញ​កណ្តុរ​នៅ​លើ​ចំណុច​ក្តៅ ។

ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណុច​ក្ដៅ​ដែល​អាច​ចុច​បាន ទៅ​រូបភាព​មួយ

  1. ដាក់​ទស្សន៍ទ្រនិច​ត្រង់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ផែនទី​រូបភាព ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

  2. ជ្រើស បញ្ចូល - រូបភាព - ពី​ឯកសារ, ជ្រើស និង​បញ្ចូល​រូបភាព bitmap ។

  3. With the image selected, choose Tools - ImageMap to open the ImageMap Editor, which displays the selected image and contains the hotspot editing tools.

  4. ប្រើ​រូបតំណាង​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ផែនទី​រូបភាព ដើម្បី​គូស​រាង​ចំណុច​ក្ដៅ​មួយ ឧទាហរណ៍​ចតុកោណកែង​មួយ ពី​លើ​រូបភាព​នៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

    អ្នក​អាច​ឃើញ​អត្ថបទ​ជំនួយ​បន្ថែម​នៅ​លើ​មុខងារ​របស់​រូបតំណាង​នីមួយៗ​ នៅពេល​អ្នក​បើក​ជំនួយ​ដែលបាន​ពង្រីក​នៅ​ក្នុង - LibreOffice - ទូទៅ

  5. បញ្ចូល URL "អាសយដ្ឋាន" ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បណ្ដាញ ពេល​អ្នក​ប្រើ​ចុច​ចំណុច​ក្ដៅ ។

  6. អ្នក​អាច​បញ្ចូល "អត្ថបទ" ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ពេល​អ្នក​ប្រើ​ចង្អុល​កណ្ដុរ​ចំ​ចំណុច​ក្ដៅ ។

  7. ចុច​ប៊ូតុង អនុវត្ត ដើម្បី​អនុវត្ត​ភាព​ផ្លាស់ប្ដូរ​របស់​អ្នក ហើយ​បិទ​កម្មវិធី​និពន្ធ​ផែនទី​រូបភាព ។

  8. រក្សាទុក​ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា LibreOffice ឬ HTML ។

ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​រក្សាទុក​ផែនទី​រូបភាព​ជា​ឯកសារ​មួយ ហើយ​ផ្ទុក​ឯកសារ​នោះ​ឡើង​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បណ្ដាញ ។

ImageMap

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

There are two different types of ImageMaps. A Client Side ImageMap is evaluated on the client computer, which loaded the graphic from the Internet, while a Server Side ImageMap is evaluated on the server computer which provides the HTML page on the Internet. In server evaluation, clicking an ImageMap sends the relative coordinates of the cursor within the image to the server, and a dedicated program on the server responds. In the client evaluation, clicking a defined hotspot of the ImageMap activates the URL, as if it were a normal text link. The URL appears below the mouse pointer when passing across the ImageMap.

As ImageMaps can be used in different ways, they can be stored in different formats.

ImageMap Formats

ImageMaps are basically divided between those that are analyzed on the server (i. e. your Internet provider) and those analyzed on the web browser of the reader's computer.

Server Side ImageMaps

Server Side ImageMaps appear for the reader as a picture or frame on the page. Click on the ImageMap with the mouse, and the coordinates of the relative position are sent to the server. Aided by an extra program, the server then determines the next step to take. There are several incompatible methods to define this process, the two most common being:

LibreOffice creates ImageMaps for both methods. Select the format from the File type list in the Save As dialog in the ImageMap Editor. Separate Map Files are created which you must upload to the server. You will need to ask your provider or network administrator which type of ImageMaps are supported by the server and how to access the evaluation program.

Client Side ImageMap

The area of the picture or frame where the reader can click is indicated by the appearance of the linked URL when the mouse passes over the area. The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions. The only disadvantage of Client Side ImageMaps is that older Web browsers cannot read them; a disadvantage that will, however, resolve itself in time.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Please support us!