សិល្បៈអក្សរ​សម្រាប់​សិល្បៈ​អត្ថបទ​ក្រាហ្វិក

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

ដើម្បី​បង្កើត​វត្ថុ​សិល្បៈអក្សរ​​មួយ

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. On the Drawing toolbar or on the Fontwork toolbar, click the Fontwork Gallery icon.

  Icon Fontwork Gallery

  Fontwork Gallery

 3. In the Fontwork Gallery dialog, select a Fontwork style and click OK.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. ចុច​ទ្វេរ​ដង​លើ​វត្ថុ​ដើម្បី​បញ្ចូល​របៀប​កែសម្រួល​អត្ថបទ​ ។

 5. ជំនួស​អត្ថបទ​ការ​ងារ​​ពុម្ពអក្សរ​​លំនាំ​ដើម​ដោយ​​អត្ថបទ​ផ្ទាល់​ខ្លួ​ន​របស់​អ្នក ។

 6. Press Esc to exit text edit mode.

ដើម្បី​កែសម្រួល​វត្ថុ​សិល្បៈអក្សរ​​មួយ

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  The Fontwork toolbar is displayed. If you do not see the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars - Fontwork.

 2. ចុច​រូបតំណាង​ក្នុង​របារឧបករណ៍ សិល្បៈអក្សរ​ ។

  រូបតំណាង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន ៖

ដើម្បី​កែសម្រួល​គុណលក្ខណៈ​​សិល្បៈអក្សរ​​​​ជាច្រើន​ទៀត

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. ជ្រើស​លក្ខណសម្បត្តិ​ពី​របារឧបករណ៍ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​កម្រាស់​បន្ទាត់​ ពណ៌​បន្ទាត់​ បំពេញ​ពណ៌ រចនាប័ទ្ម​បំពេញ​ និង​អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត ។

Please support us!