កា​រ​ផ្លាស់​ប្តូរទំហំ​រូបតំណាង

អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ទិដ្ឋភាព​រូបតំណាង​រវាង​រូបតំណាង​តូច​ និង ធំ ។

  1. Choose - LibreOffice.

  2. នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ទិដ្ឋភាព​​ ជ្រើស​ ទំហំ​រូបតំណាង​របារឧបករណ៍ ។

  3. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!