ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​តម្រង

ដើម្បី​ភ្ជាប់​​លក្ខខណ្ឌតម្រង​ជាច្រើន​ជាមួយ​ប៊ូលីន​ OR ចុច​រូបតំណាង រុករក​តម្រង នៅ​លើ​របារ​តម្រង​ ។​ បង្អួច​ កម្មវិធី​រុក​រក​​ នឹង​បង្ហាញ ។

The filter conditions that have been set appear in the Filter navigator. As soon as a filter is set, you see a blank filter entry at the bottom of the Filter navigator . You can select this entry by clicking the word "Or". Once you have selected the blank filter entry, you can enter additional filter conditions in the form. These conditions are linked by Boolean OR to the previously defined conditions.

The context menu can be called for each entry in the Filter navigator. You can edit the filter conditions in this area directly as text. If you wish to check if a field has content or no content, you can select the filter conditions "empty" (SQL:"Is Null") or "not empty" (SQL: "Is not Null"). It is also possible to delete the entry by using the context menu.

អ្នក​អាច​ផ្លាស់ទី​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​នៅ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក​តម្រង ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់​ ឬ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច +ជំនួស(Alt)+ព្រួញ​ឡើង​លើ ឬ​+ជំនួស (Alt)+ព្រួញ​ចុះក្រោម ។ ដើម្បី​ចម្លង​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង អូស​ពួកវា​ខណៈពេល​ចុច​គ្រាប់ចុច ។

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Please support us!