ការ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ្សេង​

  1. ជ្រើស ឯកសារ - រក្សា​ទុក​ជា ។​​ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ រក្សា​ទុក ។

  2. នៅក្នុងប្រអប់​បញ្ជី រក្សាទុក​ជាប្រភេទប្រភេទ​ឯកសារ សូម​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​ចង់បាន ។

  3. បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​ក្នុង​ប្រអប់​ ឈ្មោះ​ឯកសារ និង​ ចុច រក្សា​ទុក ។

If you want the file dialogs to offer another file format as default, select that format in - Load/Save - General in the Default file format area.

Please support us!