ការ​ចម្លង​ក្រាហ្វិក​​ពី​វិចិត្រសាល​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​អូស​ក្រាហ្វិក​មួយ​ពី​វិចិត្រសាល​ទៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​មួយ​ ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ ឬ ការ​បង្ហាញ​ នោះ​ក្រាហ្វិក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនោះ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​លែង​ក្រាហ្វិក​ ដោយ​ផ្ទាល់​លើ​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ​ សូម​ចំណាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ៖

Please support us!