ការបើក​ឯកសារ

ការបើក​ឯកសារ​ដែល​មាន​រួច

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ជ្រើស​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បើក ហើយចុច បើក ។

ដាក់​កម្រិត​ឯកសារ​ដែលត្រូវបង្ហាញ

ដើម្បី​ដាក់​កម្រិត​ការ​បង្ហាញ​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ បើក ទៅកាន់​ជម្រើស​ប្រភេទ​ជាក់លាក់​ដែល​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ ប្រភេទ​ឯកសារ ពី​បញ្ជី។ ជ្រើស ឯកសារ​ទាំងអស់ ដើម្បី​បង្ហាញ​ឯកសារ​ទាំងអស់។

ទីតាំង​ទស្សន៍ទ្រនិច

ជាទូទៅ ឯកសារទាំងអស់​បើកដោយ​ទស្សន៍ទ្រនិច នៅពេល​ចាប់ផ្ដើម​នៃ​ឯកសារ ។

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Press Shift+F5 to set the cursor to the last saved position.

បើក​ឯកសារថ្មីមួយ

ចុច​រូបតំណាង ថ្មី នៅ​លើ​របារ​ស្តង់ដារ ឬ​ជ្រើស​ឯកសារ - ថ្មី ។ វា​បើក​ឯកសារ​​នៃ​ប្រភេទ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។

ប្រសិនបើអ្នក​ចុចព្រួញ​ដែលនៅជាប់​នឹង​រូបតំណាង ថ្មី នោះ​វានឹង​បើក​ម៉ឺនុយ​រងមួយ ដែលអ្នកអាច​ជ្រើស​ប្រភេទឯកសារផ្សេងទៀត​នៅក្នុង​វាបាន ។

Please support us!