ការ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ដើម្បី​បង្កើត​ឯកសារ​ចម្លង​ទុក​គ្រប់​ពេល​​ដែល​អ្នក​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​មួយ

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. គូសធីក​ តែង​តែ​បង្កើត​ច្បាប់​ចម្លង​បម្រុង ។

ប្រសិន​ជម្រើស តែងតែ​បង្កើត​ច្បាប់ចម្លង​ទុក​ជានិច្ច ត្រូវ​បានជ្រើស​ ពេល​ណា​ក៏​ដោយដែល​​​កំណែ​ចាស់​​​របស់​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ទៅ​ក្នុង​ថត​ចម្លង​ទុក អ្នក​​រក្សា​ទុក​កំណែ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​ឯកសារ​ ។

ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ព័ត៌មាន​ការ​សង្គ្រោះ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​រៀងរាល់​ n នាទី ។

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. គូសធីក​ រក្សា​ទុក​ព័ត៌មាន​​​សង្គ្រោះ​​​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​រៀងរាល់ និង​ ជ្រើស​ចន្លោះ​ពេលវេលា ។

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​រក្សា​ទុក​ព័ត៌មាន​ដែល​ចាំបាច់​ដើម្បី​ស្តារ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ក្នុង​ករណី​ដែល​​គាំង​ ។ បន្ថែម​លើ​នេះ​ទៀត​ ក្នុង​ករណី​ដែល​គាំង​ LibreOffice ព្យាយាម​រក្សាទុក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​​ព័ត៌មាន​ការ​សង្គ្រោះ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​សម្រាប់​ឯកសារ​ដែល​បើក​ទាំងអស់​ ប្រសិន​បើ​អាច​ធ្វើ​បាន ។​​​

Please support us!